Logo


 

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE mezi AEROKLUBEM Rakovník, Letiště č. 2613, 269 02 Rakovník a Modelářským klubem SMČR, Letecko-modelářský klub 268 Rakovník

1.  Zásady pro provoz


1.1. Provoz modelů letadel v ochranných pásmech letiště Rakovník je prováděn na základě této Koordinační směrnice, která řeší zásady bezpečného provozu, práva a odpovědnosti smluvních stran.

1.2. Za komplexní dodržení zásad bezpečnosti letového provozu ručí provozovatel letiště – Aeroklub Rakovník. Letecko-modelářský klub Rakovník zajistí dodržování zásad bezpečného provozu v prostorách letiště Rakovník všemi členy a hosty leteckomodelářského klubu a současně odpovídá za dodržování provozních a bezpečnostních zásad  ve vymezených prostorech určených k létání s modely letadel (viz.čl.2). Za provoz modelu je plně zodpovědný jeho pilot.

1.3. Před  zahájením  každého letecko-modelářského provozu  v  provozní době  letiště Rakovník oznámí pilot-modelář, člen LMK Rakovník, VLP nebo zástupci VLP letiště Rakovník úmysl zahájit činnost ve vyhrazeném prostoru (osobně nebo telefonicky) a dohodne vhodný způsob spojení s dispečerem AFIS. Pokud by provoz leteckých  modelářů  mohl  kolidovat s ostatním  známým provozem letiště, stanoví VLP a nebo zástupce VLP letiště Rakovník podmínky, za kterých je možný provoz leteckých modelů. V případě zvýšené možnosti střetu modelů se sportovními letadly (např. nácvik mimořádných událostí, větší pohyb letadel na ploše a pod) přeruší VLP nebo jeho zástupce provoz modelů na dobu nezbytně nutnou. Akce většího rozsahu řeší bod 3. této směrnice.

1.4. Po řádném nahlášení provozu leteckých modelů v provozní době letiště dle čl. 1.3. zajistí VLP nebo jeho zástupce informovanost o činnosti modelářů u ostatních uživatelů letiště Rakovník.

1.5. V době nepřítomnosti VLP a nebo jeho zástupce je pilot - modelář povinen přísně dodržovat  provoz ve vyhrazeném prostoru (viz. bod 2. této směrnice) aby nebyla ohrožena bezpečnost letadel přilétajících z jiných letišť a objektů letiště.

2. Prostor pro létání s modely a zásady létání s modely.   
        
2.1. Prostor určený k létání s modely je na sever od přímky vzdálené 70 m od hranice severní VPD a na západ od přímky vzdálené 50m na západ od skladu PHM a olejů AK  Rakovník. LMK Rakovník odpovídá  za  provoz modelů  v určeném  prostoru, jehož hranice nesmí být provozem modelů překročeny a nesmí svou činností ohrozit ani omezit účastníky letového provozu, nezávisle na provozní době letiště.  

2.2. V případě překročení hranic prostoru určeného pro provoz modelů (vyjma případů dle bodu 3.2 této směrnice) např. při technické závadě na modelu, musí být o této skutečnosti neprodleně pořízen záznam do provozního deníku vedeného dle bodu 4. této směrnice.
    
2.3.  Asfaltový pás, vybudovaný v ochranném pásmu VPD, je možno využívat pro starty a přistání modelů letadel pouze v ojedinělých případech dle bodu 3. této směrnice a při současném omezení leteckého provozu letiště provozovatelem letiště.
    
2.4. V době létání s modely zajistí LMK Rakovník výrazné označení této činnosti vyvěšením vlajky žluté barvy o velikosti 1x1 m na určeném místě modelářské plochy.

3. Evidence a ohlašovací povinnost.

3.1. LMK Rakovník odpovídá za vedení provozního deníku, do kterého je každý modelář – pilot, povinen se zapsat před zahájením vlastní činnosti . VLP Rakovník, nebo jeho zástupce,má na požádání právo do tohoto deníku nahlédnout. Tento provozní deník musí být při provozu modelů kdykoliv k nahlédnutí v  prostoru definovaném v čl. 2 této směrnice.

3.2. Při pořádání akcí většího rozsahu (soutěže, letecké dny a pod.), informuje LMK Rakovník provozovatele letiště o tomto záměru min. 14 dnů předem, u akcí vyžadujících omezení leteckého provozu minimálně 2 měsíce předem.

4. Mimořádné události.

4.1. Pokud dojde k havárii modelu s následným poškozením cizí věci, popřípadě ke zranění osob v souvislosti s provozem modelu, odpovídá LMK Rakovník za okamžité nahlášení okolností souvisejících s touto událostí VLP a nebo jeho zástupci.

5. Další ustanovení.

5.1. LMK Rakovník odpovídá za prokazatelné seznámení všech svých členů (především modelářů-pilotů) se zněním této směrnice.

5.2. Aeroklub Rakovník, jako provozovatel letiště Rakovník zajistí vypublikování této směrnice formou přílohy letištního řádu letiště Rakovník, který je závazný pro všechny provozovatele. S touto koordinační směrnicí budou prokazatelně seznámeni členové AK Rakovník, případně další uživatelé letiště Rakovník.

6. Kontakty.

6.1.   Aeroklub Rakovník:
a) LKRK AFIS, tel.: 313512277
b) VLP  Kivala Milan, tel./zázn./fax: 313512277

6.2. LMK Rakovník:
a) předseda, Habart Jiří, mob. 602297274
b) místopředseda, Ing. Hůla Milan, mob. 608377622

7. Tato „Koordinační směrnice“ nabývá účinnosti dnem podpisu.

Rakovník dne: 15.7.2004

           Milan Kivala                                                            Habart Jiří
   Vedoucí letového provozu                                       předseda LMK Rakovník
         AK Rakovník     

        
              

LMK Rakovnik, V.Chytrý © 2015