Pravidla pro provoz na letišti


 

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE mezi AEROKLUBEM Rakovník, Letiště č. 2613, 269 02 Rakovník a Modelářským klubem SMČR, Letecko-modelářský klub 268 Rakovník

1.  Zásady pro provoz


1.1. Provoz modelů letadel v ochranných pásmech letiště Rakovník je prováděn na základě této Koordinační směrnice, která řeší zásady bezpečného provozu, práva a odpovědnosti smluvních stran.

1.2. Za komplexní dodržení zásad bezpečnosti letového provozu ručí provozovatel letiště – Aeroklub Rakovník. Letecko-modelářský klub Rakovník zajistí dodržování zásad bezpečného provozu v prostorách letiště Rakovník všemi členy a hosty leteckomodelářského klubu a současně odpovídá za dodržování provozních a bezpečnostních zásad  ve vymezených prostorech určených k létání s modely letadel (viz.čl.2). Za provoz modelu je plně zodpovědný jeho pilot.

1.3. Před  zahájením  každého letecko-modelářského provozu  v  provozní době  letiště Rakovník oznámí pilot-modelář, člen LMK Rakovník, VLP nebo zástupci VLP letiště Rakovník úmysl zahájit činnost ve vyhrazeném prostoru (osobně nebo telefonicky) a dohodne vhodný způsob spojení s dispečerem AFIS. Pokud by provoz leteckých  modelářů  mohl  kolidovat s ostatním  známým provozem letiště, stanoví VLP a nebo zástupce VLP letiště Rakovník podmínky, za kterých je možný provoz leteckých modelů. V případě zvýšené možnosti střetu modelů se sportovními letadly (např. nácvik mimořádných událostí, větší pohyb letadel na ploše a pod) přeruší VLP nebo jeho zástupce provoz modelů na dobu nezbytně nutnou. Akce většího rozsahu řeší bod 3. této směrnice.

1.4. Po řádném nahlášení provozu leteckých modelů v provozní době letiště dle čl. 1.3. zajistí VLP nebo jeho zástupce informovanost o činnosti modelářů u ostatních uživatelů letiště Rakovník.

1.5. V době nepřítomnosti VLP a nebo jeho zástupce je pilot - modelář povinen přísně dodržovat  provoz ve vyhrazeném prostoru (viz. bod 2. této směrnice) aby nebyla ohrožena bezpečnost letadel přilétajících z jiných letišť a objektů letiště.

2. Prostor pro létání s modely a zásady létání s modely.   
        
2.1. Prostor určený k létání s modely je na sever od přímky vzdálené 70 m od hranice severní VPD a na západ od přímky vzdálené 50m na západ od skladu PHM a olejů AK  Rakovník. LMK Rakovník odpovídá  za  provoz modelů  v určeném  prostoru, jehož hranice nesmí být provozem modelů překročeny a nesmí svou činností ohrozit ani omezit účastníky letového provozu, nezávisle na provozní době letiště.  

2.2. V případě překročení hranic prostoru určeného pro provoz modelů (vyjma případů dle bodu 3.2 této směrnice) např. při technické závadě na modelu, musí být o této skutečnosti neprodleně pořízen záznam do provozního deníku vedeného dle bodu 4. této směrnice.
    
2.3.  Asfaltový pás, vybudovaný v ochranném pásmu VPD, je možno využívat pro starty a přistání modelů letadel pouze v ojedinělých případech dle bodu 3. této směrnice a při současném omezení leteckého provozu letiště provozovatelem letiště.
    
2.4. V době létání s modely zajistí LMK Rakovník výrazné označení této činnosti vyvěšením vlajky žluté barvy o velikosti 1x1 m na určeném místě modelářské plochy.

3. Evidence a ohlašovací povinnost.

3.1. LMK Rakovník odpovídá za vedení provozního deníku, do kterého je každý modelář – pilot, povinen se zapsat před zahájením vlastní činnosti . VLP Rakovník, nebo jeho zástupce,má na požádání právo do tohoto deníku nahlédnout. Tento provozní deník musí být při provozu modelů kdykoliv k nahlédnutí v  prostoru definovaném v čl. 2 této směrnice.

3.2. Při pořádání akcí většího rozsahu (soutěže, letecké dny a pod.), informuje LMK Rakovník provozovatele letiště o tomto záměru min. 14 dnů předem, u akcí vyžadujících omezení leteckého provozu minimálně 2 měsíce předem.

4. Mimořádné události.

4.1. Pokud dojde k havárii modelu s následným poškozením cizí věci, popřípadě ke zranění osob v souvislosti s provozem modelu, odpovídá LMK Rakovník za okamžité nahlášení okolností souvisejících s touto událostí VLP a nebo jeho zástupci.

5. Další ustanovení.

5.1. LMK Rakovník odpovídá za prokazatelné seznámení všech svých členů (především modelářů-pilotů) se zněním této směrnice.

5.2. Aeroklub Rakovník, jako provozovatel letiště Rakovník zajistí vypublikování této směrnice formou přílohy letištního řádu letiště Rakovník, který je závazný pro všechny provozovatele. S touto koordinační směrnicí budou prokazatelně seznámeni členové AK Rakovník, případně další uživatelé letiště Rakovník.

6. Kontakty.

6.1.   Aeroklub Rakovník:
a) LKRK AFIS, tel.: 313512277
b) VLP  Kivala Milan, tel./zázn./fax: 313512277

6.2. LMK Rakovník:
a) předseda, Habart Jiří, mob. 602297274
b) místopředseda, Ing. Hůla Milan, mob. 608377622

7. Tato „Koordinační směrnice“ nabývá účinnosti dnem podpisu.

Rakovník dne: 15.7.2004

           Milan Kivala                                                            Habart Jiří
   Vedoucí letového provozu                                       předseda LMK Rakovník
         AK Rakovník     

        
              

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr